สถานีผสมเทียม

 

 

หน่วยมีการให้บริการผสมเทียมวัวและโคกระบือฟรี