สาระน่ารู้

การดูแล บํารุง รักษา เครื่องคอมพิวเตอร์

http://www.personnel.psu.ac.th/m_sance/book19.pdf