ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจำนวน ๑๖๘,๐๘๔ ลิตร โดยวิธีการคัดเลือก งานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศราคากลาง และบัญชีคุณลักษณะ งานจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Soil Cement

 

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปบระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องการจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรลูกรังแบบ Para Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 

 

ประกาศเกี่ยวกับราคากลางการจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblend) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement เพื่อใช้ในราชการ นพค.35 สนภ.3 นทพ.

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblend) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๘ เส้นทาง เป็นจำนวน ๑๘๖,๐๘๔ ลิตร

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศผู้เสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงอาคารบ้านพัก ส.๕ บ.เหล่าเจริญเมือง ม๑๒ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานด้านเอกสาร การบริหารงานทั่วไป ของหน่วย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประสานงานด้านการข่าวกับเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สอยในโรงประกอบเลี้ยง นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ  บ.ดอนไชย ม.๖ ต.หงาว บ.ม่อนพญาอินทร์ ม.๑๙ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape seal  บ.ปางปอ ม.1 ต.ปอ บ.ขวากเหนือ ม.๕ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ  บ.ดอนไชย ม.๖ ต.หงาว บ.ม่อนพญาอินทร์ ม.๑๙ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape seal  บ.ปางปอ ม.1 ต.ปอ บ.ขวากเหนือ ม.๕ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape seal  บ.ปางปอ ม.1 ต.ปอ บ.ขวากเหนือ ม.๕ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ๕๐ ลบ.ม. บ.ปางหัด ม.๒ บ.หนองเตา ม.๔ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับยานพาหนะของทางราชการหน่วยพัฒนาาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ รายการ

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาางพาราผสมสารผสมเพิ่ม(preblended) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรัง เป็นทางผิวจราจร Para rubber polymer soil cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ รายการ รวม ๘ เส้นทาง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร Para Rubber Poly soil Cement วงเงิน 4,595,900 บาท

https://mdu35.rtarf.mi.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่-น้ำทัน.pdf

 

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblended) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 11,667,600 บาท

https://mdu35.rtarf.mi.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข.pdf

 

ประกาศราคากลางของงานจัดซื้อน้ำยางพาราเพื่อปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจารจรแบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย