ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2564

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจำนวน ๑๖๘,๐๘๔ ลิตร โดยวิธีการคัดเลือก งานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย