ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

อยู่ห่างจากหน่วยฯ เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 437 ไร่ 2 งาน

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เป็นผู้กำกับดูแลและ โดยจัด จนท.ดูแลในแต่ละสถานีฯ โดยมีสถานีการเรียนรู้ฯ แยกเป็น 7 สถานีคือ

สถานที่ 1 : 9 หลักทรงงาน ของพ่อหลวง

สถานีแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ในสถานีนี้จะเป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ของพระองค์ฯ โดยมีการนำหลักการทรงงานสำคัญ 9 ข้อ จากทั้งหมด 23 ข้อ มาแสดงให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมสถานี ตลอดจนเป็นการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงการใช้หลักทรงงานของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีที่ 2 : 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

สถานีให้ความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

สถานีที่ 3 : สถานีปศุสัตว์

ในสถานีนี้ จะเแบ่งกิจกรรมในองค์การเรียนรู้หลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง / กิจกรรมการเลี้ยงสุกรแบบลดต้นทุน

สถานีที่ 4 : สถานีเกษตรทฤษฎีใหม่

โดยกิจกรรมในสถานี้มี/กิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์/ กิจกรรมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน/ กิจกรรมการปลูกไม้ผล/ กิจกรรมการปลูกมะนาวนอกนอกฤดูกาล รวมถึงกิจกรรมการปลูกกล้วยเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์

สถานีที่ 5 : สถานีการผลิตปุ๋อินทรีย์ฯ

นำเสนอถึงการนำวัสดุที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่นใบไม้หรือมูลจากสัตว์ ในสถานีถือเป็นหัวใจหลักในการทำการเกษตรทั้งหมด  เพราะในสถานีนี้จะแสดงถึงการปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมหรือการสร้างหน้าดินใหม่ให้สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้

สถานีที่ 6 : พลังงานทดแทน

ในสถานีจะแสดงกิจกรรมถึงการนำมูลสัตว์มาใช้เป็นแก๊สชีวภาพ  เพื่อใช้ในครัวเรือน รวมถึงการดััดแปลงจักรยานปั่นน้ำเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรฯ ซึ่งโดยรวมในสถานี้จะแสดงถึงการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ภายในครัวเรือนโดยนำวัสดุคือมูลโคสัตว์มาใช้  อีกทั้งยังจัดแสดงอนิทรรศการถึงรูปแบบการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบอื่นฯอีกด้วย

สถานีที่ 7 : สถานีป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

จะแสดงกิจกรรมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้และประโยชยน์ที่จะได้จากป่าไม้  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชก็จะจัดแสดงในสถานีดังกล่าว