ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 1. พ.อ.วิเชียร ภู่เจริญยศ พ.ย.10 – มี.ค.14
 2. พ.อ.ชัยยุทธ พุกผาสุก เม.ย.14 – ก.ย.14
 3. พ.อ.วิเชียร ภู่เจริญยศ ต.ค.14 – ก.ย.19
 4. พ.อ.มล.ชัชวาล สุบรรณ ต.ค.19 – มี.ค.22
 5. พ.อ.สุนทร สั่งประกุล เม.ย.22 – ก.ย.25
 6. พ.อ.ณรงค์ ญาณอุดม ต.ค.25 – มี.ค.26
 7. พ.อ.ประทิน กาญจนพันธุ์ เม.ย.26 – ก.ย.28
 8. พ.อ.ทองอยู่ โฉมศิริ ต.ค.28 – ก.ย.30
 9. พ.อ.อุทัย บุญศรี ต.ค.30 – ก.ย.34
 10. พ.อ.ล้วน ชูวงศ์ ต.ค.34 – เม.ย.39
 11. พ.อ.เฉลิมพล วิบูลย์สุข พ.ค.39 – ก.พ.40
 12. พ.อ.วีรพงศ์ พันธุมสุต มี.ค.40 – ก.ย.40
 13. พ.อ.อัศวิน อิทธิรส ต.ค.40 – ก.ย.44
 14. พ.อ.สุพจน์ เจริญรัตนกุล ต.ค.44 – มี.ค.48
 15. พ.อ.สุวัฒน์ เจียมอ่อน เม.ย.48 – ก.ย.49
 16. พ.อ.วิสุทธิ์ บุญยินดี ต.ค.49 – มี.ค.51
 17. พ.อ.กุลชาย รัตน์อ่อน เม.ย.51 – มี.ค.54
 18. พ.อ.ธนภัทร พละพล เม.ย.54 – ก.ย.56
 19. พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ต.ค.56 – เม.ย.60
 20. พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์ เม.ย.60 – เม.ย.62
 21. พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี เม.ย.62 – ปัจจุบัน