Get Adobe Flash player

นโยบายการปฏิบัติราชการ

ข่าวสาร

ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาางพาราผสมสารผสมเพิ่ม(preblended) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรัง เป็นทางผิวจราจร Para rubber polymer soil cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ รายการ รวม ๘ เส้นทาง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร Para Rubber Poly soil Cement วงเงิน 4,595,900 บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ วัสดุเชื้อเพลิง4595900 บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblended) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 11,667,600 บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ จัดซื้อน้ำยางพารา 11667600 บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblended) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 11,667,600 บาท

ประกาศราคากลางของงานจัดซื้อน้ำยางพาราเพื่อปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจารจรแบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย